Aktuality | Pozvánka na plánované júnové zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   starosta obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  19. júna 2017  t.j. v pondelok o 17.00  hod v budove Obecného úradu v Poproči, s  týmto  návrhom  programu:

1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                                      

b)      voľba návrhovej komisie,                                                               

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                                        

d)     určenie zapisovateľa.                                                                         

2.      Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.                       

3.      Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2016.

4.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 2016.

5.      Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016.

6.      Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017. 

7.      Informácia o vyhlásenej výzve na voľbu členov do Rady školy pri ZŠsMŠ v Poproči.

8.      Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.                              

9.      Rôzne.

10.  Interpelácie poslancov.

11.  Podnety a návrhy od občanov.

12.  Závery z rokovania OZ.

13.  Záver.     

Zoznam aktualít

1 2 ... 10 [>]