Aktuality | Pozvánka na plánované aprílové zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   starosta obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  24. apríla 2017  t.j. v pondelok o 17.00  hod v budove Obecného úradu v Poproči, s  týmto  návrhom  programu:

1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                                      

b)      voľba návrhovej komisie,                                                               

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                                        

d)     určenie zapisovateľa.                                                                          

2.      Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.                        

3.      Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Poproč na r. 2016 - 2022  - Aktualizácia č. 1.

4.      Informácia riaditeľstva Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o organizačnom zabezpečení ZŠsMŠ                    v školskom  roku 2017/2018.

5.      Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Poproč.

6.      Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.                               

7.      Rôzne.

8.      Interpelácie poslancov.

9.      Podnety a návrhy od občanov.

10.  Závery z rokovania OZ.

11.  Záver.  

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]