Aktuality | Pozvánka na plánované februárové zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   starosta obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  20. februára 2017  t.j. v pondelok o 17.00  hod v budove Obecného úradu v Poproči, s  týmto  návrhom  programu:

1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                                      

b)      voľba návrhovej komisie,                                                               

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                                        

d)     určenie zapisovateľa.                                                                         

2.      Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ.                        

3.      Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016.                                                  

4.      Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.                               

5.      Rôzne.

6.      Interpelácie poslancov.

7.      Podnety a návrhy od občanov.

8.      Závery z rokovania OZ.

9.      Záver.   

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]