Aktuality | Pozvánka na plánované augustové zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   starosta obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  21. augusta  2017  t.j. v pondelok o 17.00  hod v budove Obecného úradu v Poproči, s  týmto  návrhom  programu:

1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                 

b)      voľba návrhovej komisie,                                           

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                 

d)     určenie zapisovateľa.                                                   

2.      Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.                        

3.      Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2017.                  

4.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 2017.           

5.      Návrh 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2017.                                                

6.      Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby.

7.      Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 1.300,00 €.                                                                                                           

8.      Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie nového školského roka 2017/2018   v ZŠsMŠ Poproč, Školská 3.                                                                                                     

9.      Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 za uplynulý školský rok 2016/2017.          

10.  Návrh inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 3. a 7. ročník ZŠsMŠ Poproč, Školská 3. 

11.  Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre spol. VVS, a.s. Košice v súvislosti s prechodom verejného vodovodu  vybudovaného v rámci stavby: „Poproč - výtlak pitnej vody z Jasova“.  

12.  Návrh zmluvy o dovoze a likvidácií odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v správe VVS, a.s., Košice.

13.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017.

14.  Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.                              

15.  Rôzne.

16.  Interpelácie poslancov.

17.  Podnety a návrhy od občanov.

18.  Závery z rokovania OZ.

19.  Záver.

Zoznam aktualít

1 2 ... 11 [>]