Aktuality | Pozvánka na plánované augustové zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   starosta obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa 20. augusta 2018  t.j. v pondelok o 17.00  hod v budove Obecného úradu v Poproči, s  týmto  návrhom  programu:

1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                 

b)      voľba návrhovej komisie,                                           

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                 

d)     určenie zapisovateľa.                                                   

2.      Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.                       

3.      Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2018.        

4.      Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o úpravu rozpočtu.

5.      Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o dotáciu z rozpočtu obce.     

6.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018.

7.      Návrh 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018.                                                

8.      Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie nového školského roka 2018/2019   v ZŠsMŠ Poproč, Školská 3.                                                                                                     

9.      Návrh inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 4. a 8. ročník ZŠsMŠ Poproč, Školská 3. 

10.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018.                              

11.  Rôzne.

12.  Interpelácie poslancov.

13.  Podnety a návrhy od občanov.

14.  Závery z rokovania OZ.

15.  Záver.

Zoznam aktualít

1 2 ... 19 [>]