Aktuality | Pozvánka na plánované marcové zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   starosta obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2018  t.j. v pondelok o 17.00  hod v budove Obecného úradu v Poproči, s  týmto  návrhom  programu:

1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                                     

b)      voľba návrhovej komisie,                                                               

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                                         

d)     určenie zapisovateľa.                                                                         

2.      Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

3.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o organizovaní miestneho referenda.

4.      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Poproč na roky 2016 - 2020 - Aktualizácia č. 2.

5.      Informácia riaditeľstva ZŠsMŠ, Školská 3, Poproč o  organizačnom zabezpečení ZŠsMŠ v školskom roku 2018/2019.

6.      Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017.             

7.      Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.

8.      Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav. 

9.      Rôzne.

10.  Interpelácie poslancov.

11.  Podnety a návrhy od občanov.

12.  Závery z rokovania OZ.

13.  Záver.  

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]