Aktuality | Pozvánka na plánované októbrové zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   starosta obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  23. októbra  2017  t.j. v pondelok o 17.00  hod v budove Obecného úradu v Poproči, s  týmto  návrhom  programu:

1.     1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                 

b)      voľba návrhovej komisie,                                           

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                 

d)     určenie zapisovateľa.                                                   

2.      Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

3.      Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej školy s materskou školou Poproč za školský rok 2016/2017.

4.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 1/2017 o poskytovaní a zavedení elektronických služieb.

5.      Návrh Komisie kultúry a športu pri OZ na vypovedanie nájomnej zmluvy na prenájom kinosály a premietacej miestnosti v budove miestneho kultúrneho strediska.

6.      Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.                                        

7.      Rôzne.    

8.      Interpelácie poslancov.

9.      Podnety a návrhy od občanov.

10.    Závery z rokovania OZ.

11.    Záver.  

Zoznam aktualít

1 2 ... 11 [>]