Aktuality | Pozvánka na plánované decembrové zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   starosta obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  11. decembra  2017  t.j. v pondelok o 17.00  hod v budove Obecného úradu v Poproči, s  týmto  návrhom  programu:

1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                                     

b)      voľba návrhovej komisie,                                                               

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                                        

d)     určenie zapisovateľa.                                                                          

2.      Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.                      

3.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 1/2017 o zrušení VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Poproč.                                             

4.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení  so sídlom na území obce Poproč.                                                                                    

5.      Návrh pridelenia dotácií z rozpočtu obce na rok 2018 pre občianske združenia, organizácie a spolky.                                                                                                

6.      Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018.

7.      Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2018, 2019, 2020.                            

8.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na rok 2019 – 2020.                                                            

9.      Návrh Rozpočtu obce na rok 2018  - záväzný.

10.  Návrh Rozpočtu obce na rok 2019 - 2020 -  výhľadový.

11.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.                      

12.  Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2018.    

13.  Rôzne.

14.  Interpelácie poslancov.

15.  Podnety a návrhy od občanov.

16.  Závery z rokovania OZ.

17.  Záver.   

Zoznam aktualít

1 2 ... 12 [>]