Aktuality | Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Rudník"

Obstarávateľ Obec Rudník, zastúpená starostom obce, predložila Okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 20.3.2017 oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Rudník“.

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR :

https://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-obce-rudnik

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Rudník, Zmeny a doplnky č. 3“ je možné predkladať najneskôr do 06.04.2017  na adresu:

Okresný úrad Košice – okolie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hroncova 13

041 70  Košice

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, 2. posch., č. dv. 205  počas celého procesu posudzovania na základe vopred dohodnutého termínu.

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]