Aktuality | Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, oddelenie protipožiarnych kontrol v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  VYHLASUJE ČAS ZVÝŚENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice i až IV a &Košice – okolie od 31.3.2017 od 6.00 hod. do odvolania.

V tomto čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. ZAKAZUJE SA najmä:

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,

zakladať oheň v priestoroch a na miestach kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

- fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

List OR HaZz v KE - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]