Aktuality | Pozvánka na neplánované aprílové zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a   starosta obce  neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  25.04.2018  t.j. v stredu o 17.00  hod. v budove Obecného úradu v Poproči  s  týmto  návrhom  programu:

1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                                     

b)      voľba návrhovej komisie,                                                               

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                                         

d)     určenie zapisovateľa.                                                                         

2.      Návrh zmluvy spol. VVS a.s. Košice o postúpení práv a povinností stavebníka na stavbu: „Prečerpávacia stanica studenej vody na Lesnej ul., Poproč“

3.      Závery z rokovania OZ.

4.      Záver

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]