Aktuality | Pozvánka na plánované júnové zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a   starosta obce  plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  18.06.2018  t.j. v pondelok o 17.00  hod. v budove Obecného úradu v Poproči  s  týmto  návrhom  programu:

1.      Otvorenie

a)      schválenie programu rokovania,                                                     

b)      voľba návrhovej komisie,                                                               

c)      určenie overovateľov zápisnice,                                                        

d)     určenie zapisovateľa.                                                                          

2.      Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

3.      Žiadosť spoločnosti ENVIRONCENTRUM s.r.o., Košice o súhlas k realizácii sanačných prác Poproč-Petrova dolina.

4.      Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73.

5.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby.

6.      Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Poproč na roky 2018 – 2022.  

7.      Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

8.      Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2018 – 2020 v súlade s § 11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.                              

9.      Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2017.

10.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 2017.

11.  Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017.

12.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018. 

13.  Rôzne.

14.  Interpelácie poslancov.

15.  Podnety a návrhy od občanov.

16.  Závery z rokovania OZ.

17.  Záver.   

Zoznam aktualít

1 2 ... 16 [>]