Aktuality | Pozvánka na plánované októbrové zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a   starosta obce  plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  29.10.2018  t.j. v pondelok o 17.00  hod. v budove Obecného úradu v Poproči  s  týmto  návrhom  programu:

 1. Štátna hymna Slovenskej republiky.
 2. Otvorenie.
 1. schválenie programu rokovania,                                                     
 2. voľba návrhovej komisie,                                                               
 3. určenie overovateľov zápisnice,                                                         
 4. určenie zapisovateľa.                                                                         
 1. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  
 2. Návrh VZN č. 3/2018 o zrušení VZN, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč.
 3. Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč.
 4. Návrh VZN č. 5/2018 o zrušení VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Poproč.                                             
 5. Návrh VZN č. 6/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení  so sídlom na území obce Poproč.                                                                                    
 6. Návrh zmluvy so spol.  VVS a.s., Košice o  dovoze a likvidácii odpadových vôd na ČOV Košice.
 7. Návrh Zmluvy so spol. VSD a.s., Košice o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavbu: „Poproč – vymiestnenie trafostanice TS10, úprava NN ul. Západná“.
 8. Návrh spol. Eurobus a.s., Košice na zmenu vedenia autobusovej dopravy v obci Poproč.
 9. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej školy s materskou školou Poproč za školský rok 2017/2018.
 10. Rôzne.
 11. Interpelácie poslancov.
 12. Podnety a návrhy od občanov.
 13. Závery z rokovania OZ.
 14. Záver.  

Zoznam aktualít

1 2 ... 16 [>]