Aktuality | Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a   starosta obce  ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  10.12.2018  t.j. v pondelok o 17.00  hod. v budove Kultúrneho domu v Poproči, s týmto návrhom programu:

 1. Úvodné náležitosti:
 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi.
 1. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 2. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe.
 3. Vystúpenie novozvoleného starostu.                                       
 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Schválenie návrhovej komisie.  
 3. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                     
 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 5. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.
 6. Voľba členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
 7. Určenie platu novozvolenému starostovi.   
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2018, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč.
 9. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej školy s materskou školou Poproč za školský rok 2017/2018.
 10. Informácia starostky obce o možnostiach obce na získanie NFP z Európskych štrukturálnych investičných fondov a dotácii z národných zdrojov a návrh na spracovanie projektových zámerov.
 11. Schválenie Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.
 12. Návrh na zabezpečenie online vysielania z jednotlivých zasadnutí OZ vo volebnom období rokov 2018 – 2022 a to prostredníctvom web stránky obce.
 13. Závery z rokovania OZ.
 14. Diskusia.                                                 
 15. Záver.

Zoznam aktualít

1 2 ... 18 [>]