Aktuality | Pozvánka na neplánované februárové zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  starostka obce neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  25. februára 2019  t.j. v pondelok o 17.00  hod. v Kultúrnom dome v Poproči  s  týmto  návrhom  programu:

 1. Otvorenie.
 1. určenie zapisovateľa.  
 2. určenie overovateľov zápisnice
 3. voľba návrhovej komisie,                                                                
 4. schválenie programu rokovania.                                                            
 1. Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.1/2.d./2018 zo dňa 26.3.2018.
 2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 28.1.2019.
 3. Informácia starostky obce o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce v súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018.
 5. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery.
 1. Finančná komisia pri OZ.
 2. Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ.
 3. Komisia kultúry a športu pri OZ.
 4. Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ.
 1. Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Poproč.
 2. Informácia o investičných akciách v obci.
 1. Projekt: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“.
 1. Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov.
 3. Podnety a návrhy od občanov.
 4. Závery z rokovania OZ.
 5. Záver.  

Zoznam aktualít

1 2 ... 19 [>]