Obecný úrad

Adresa: Školská 2, 044 24 Poproč
Tel. č.: 055/4668 171
Fax.č.: 055/4668 169
E-mail: sekretariat@poproc.sk

Úradné hodiny Obecného úradu v Poproči

Kancelária prvého kontaktu:

Pondelok 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Streda 8:00 - 12:00 hod. 12:30 - 18:00 hod.
Štvrtok 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Piatok 7:30 - 13:00 hod.

*12:00 - 12:30 hod. - obedňajšia prestávka

Odborné referáty obecného úradu:

Pondelok 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Streda 8:00 - 12:00 hod. 12:30 - 18:00 hod.
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 7:30 - 13:00 hod.

*12:00 - 12:30 hod. - obedňajšia prestávka

Štvrtok - v tento deň vybavujú zamestnanci Vaše podania a záležitosti, preto
Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie zhora uvedených úradných hodín.
Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany obce.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad:
-zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva
-je podateľnou a výpravňou písomností obce,
-zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
-vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
-vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prácu obecného úradu organizuje starosta avšak v obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená aj funkcia prednostu obecného úradu. Ak bola táto funkcia zriadená, v takomto prípade obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Ďalšie dokumenty súvisiace s obecným úradom si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúce linky: