Úsek Miestneho kultúrneho strediska

Vedúca MKS

Ing. Martina Pástorová

Tel. č.: 055/4664 449, 0908 313 375

Fax.č.: 055/4664 497

E-mail: mks.poproc@poproc.sk

 • zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí (napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení)
 • zabezpečovanie správy   budovy kultúrneho domu  vrátane merania a bilancie spotreby energií ( plyn, elektrina) a vody, navrhovanie opatrení na ich racionálne využívanie
 • zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností
 • zabezpečovanie a organizovanie prenájmu nebytových priestorov v kultúrnom dome
 • zabezpečovanie prípravy a tlače obecných novín
 • publikovanie na web stránke obce
 • spolupráca s kultúrnymi telesami na území obce
 • zabezpečovanie chodu obecnej knižnice


Knihovník Obecnej knižnice v Poproči

Oleg Brada

Tel. č.: 055/4664 449

Fax. č.: 055/4664 497

E-mail: mks.poproc@centrum.sk

 • poskytovanie základných knižnično-informačných služieb
 • utváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu
 • evidencia požičaných a vrátených kníh
 • evidencia čitateľov knižnice
 • zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby medzi knižnicami v celej SR pomocou on-line katalógov
 • zabezpečovanie kopírovacích, scanovacích a faxovacích služieb
 • sprístupňovanie internetových služieb
 • pokladničné práca- vyhotovenie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti