Starosta obce

Ing. Štefan JAKLOVSKÝ

Tel. č.: 055/466 81 70 a 0907 950 728

E- mail: starosta@poproc.sk

Stav: ženatý
Vek: 60 rokov

Dosiahnuté vzdelanie:
- vysokoškolské : Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Prehľad doterajších zamestnaní:
1978 – technik v závode Cementáreň Turňa n/B, VCV k.p. 
1979 – vedúci laboratória, Cementáreň Turňa n/B, VCV k.p
1986 – vedúci hlavnej výroby, Cementáreň Turňa n/B, VCV k.p
1989 – vedúci technickej kontroly, Cementáreň Turňa n/B, VCV k.p
1992 – riaditeľ podniku, Cementáreň Turňa n/B, š.p.
1994 – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Cementáreň Turňa n/B, a.s.
2000 – riaditeľ pre kvalitu, VSH, a.s Turňa n/B

Kompetencie starostu

Starosta obce je predstaviteľom obce a je jej najvyšším výkonným orgánom. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Do pôsobnosti starostu patrí:

 • zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisovanie ich uznesenia, vykonávanie obecnej správy,
 • zastupovanie obce vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhodovanie vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • ukladanie pokút, ktoré sú príjmom obce, do výšky 200 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ak:
  1. poruší nariadenie,
  2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.