Vodstvo

  Vodné toky tečúce územím obce pramenia v západnej a východnej časti chotára obce. V západnej časti pramení Západný potok, vo východnej Oľšava. Spájajú sa mimo územia obce a ústia do rieky Bodvy, ktorá tečie do Maďarska, kde ústí do rieky Slaná a tá sa spolu s Bodrogom vlieva do Tisy.
Stredom dediny tečie potok, ktorý obyvatelia volajú Hankov jarok. Na konci chotára Pri lavočke sa spája s potokom Zadný potočok a ten pod názvom Lanz v obci Jasov sa pripája k Oľšave, prítoku Bodvy.
V Hankovom jarku pôvodní obyvatelia napájali dobytok, prali šaty, či vyberali vyumývaný piesok na stavbu domov. Na jeho brehu stavali i prvé domy. Režim odtoku riek je dažďovo - snehový s najvyššou vodnatosťou v mesiacoch február - apríl a najnižšou v septembri.