Zástupca starostu

Kompetencie zástupcu

Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo
nespôsobilosti na výkon funkcie. Na tento účel ho spravidla na celé funkčné
obdobie poverí zastupovaním starosta obce v zmysle § 13b ods. (1) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zástupca starostu:

koordinuje:

  • činnosť komisií pri obecnom zastupiteľstve
  • poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom o sťažnostiach

zodpovedá za:

  • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností
  • tvorbu stanovísk a pripomienok k materiálom na rokovanie obecného
  • zastupiteľstva, obecnej rady,  komisií pri obecnom zastupiteľstve a pre starostu
  • vypracúvanie odborných usmernení a metodických pokynov vo zverenej oblasti
  • pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich aktov

vykonáva:

  • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
  • podpisovanie písomností v zmysle Podpisového poriadku orgánov obce Poproč a Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu obce Poproč

plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia starostu.