Zástupca starostu

PhDr. Zita Baníková

Kompetencie zástupcu

Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo
nespôsobilosti na výkon funkcie. Na tento účel ho spravidla na celé funkčné
obdobie poverí zastupovaním starosta obce v zmysle § 13b ods. (1) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zástupca starostu:

koordinuje:

  • činnosť komisií pri obecnom zastupiteľstve
  • poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom o sťažnostiach

zodpovedá za:

  • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností
  • tvorbu stanovísk a pripomienok k materiálom na rokovanie obecného
  • zastupiteľstva, obecnej rady,  komisií pri obecnom zastupiteľstve a pre starostu
  • vypracúvanie odborných usmernení a metodických pokynov vo zverenej oblasti
  • pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich aktov

vykonáva:

  • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
  • podpisovanie písomností v zmysle Podpisového poriadku orgánov obce Poproč a Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu obce Poproč

plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia starostu.