Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, dňa 14.07.2020

 10.07.2020

Starostka obce POPROČ

                                                                                    V Poproči, dňa 10.07.2020

Sp. zn.:  OcÚ-I-331/2020

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč,

ktoré sa uskutoční dňa  14. júla 2020  t. j. v utorok o 15.00  hod.

vo veľkej sále Kultúrneho domu v Poproči

 s  týmto  návrhom  programu:

 1. Otvorenie.
 1. určenie zapisovateľa.  
 2. určenie overovateľov zápisnice
 3. voľba návrhovej komisie,                                                               
 4. schválenie programu rokovania.   
 1. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenie nastúpenia jeho náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
 2. Návrh na zriadenie vecného bremena – Rozšírenie NN siete na parc. KN C č. 2511/2, k. ú. Poproč, v prospech spol. Východoslovenská distribučná, a.s.
 3. Schválenie prenájmu majetku obce - GREECE MG s.r.o., Wupertálska 17, 040 23 Košice
 4. Schválenie prenájmu majetku obce – pozemok – Viktor Juhás, Obchodná 16, 044 24  Poproč.
 5. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektových dokumentácií.
 6. Návrh na založenie spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o. (sociálny podnik).
 7. Projekt „Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou v Poproči“
 8. Návrh na zmenu rozpočtu obce.
 9. Rôzne.
 10. Interpelácie poslancov.
 11. Podnety a návrhy od občanov.
 12. Závery z rokovania OZ.
 13. Záver.  

         Ing. Iveta Komorová Hiľovská
                  starostka obce, v.r.


1 2 ... 71