Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pozvánka na plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč dňa 23.11.2020

 18.11.2020

Starostka obce POPROČ

                                                                                    V Poproči, dňa 18.11.2020

Sp. zn.:  OcÚ-I-618/2020

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč,

ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2020  t. j. v pondelok o 16.00  hod.

vo veľkej sále Kultúrneho domu v Poproči

 s  týmto  návrhom  programu:


 1. Otvorenie.
 1. určenie zapisovateľa,  
 2. určenie overovateľov zápisnice,
 3. voľba návrhovej komisie,                                                               
 4. schválenie programu rokovania.   
 1. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
 2. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery:
  1. Finančná komisia pri OZ.
  2. Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ.
  3. Komisia kultúry a športu pri OZ.
  4. Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ.
 3. Návrh na Aktualizáciu č. 4 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč a informácia o spracovaní nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč na roky 2021 – 2027.
 4. Správa o vyhodnotení plnenia úloh Komunitného plánu obce a informácia o spracovaní nového Komunitného plánu obce Poproč.
 5. Informácia o zverejnení Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Poproč“.
 6. Návrh dodatkov k VZN č. 6/2019 a k VZN č. 10/2019.
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na II. polrok 2020.
 8. Informácia o stave registrácie sociálneho podniku obce.
 9. Návrh dodatku Zásad nakladania s majetkom obce.
 10. Nakladanie s majetkom obce – prenájom, predaj.
 11. Návrh dodatkov – Spoločný obecný úrad (stavebný úrad)
 12. Informácia o stave schvaľovania a prípravy žiadostí o dotácie. Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií financovaných z rozpočtu obce.
 13. Zmeny v cestovnom poriadku – financovanie autobusových spojov obcou
 14. Žiadosť o dofinancovanie Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24  Poproč za rok 2020.
 15. Návrh na zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2020.
 16. Rôzne.
 17. Interpelácie poslancov.
 18. Podnety a návrhy od občanov.
 19. Závery z rokovania OZ.
 20. Záver.  

         Ing. Iveta Komorová Hiľovská

                                                                                                        starostka obce

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania aktuálne platných opatrení a to podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, účinnej v deň konania zastupiteľstva.1 2 ... 69