Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč dňa 21.06.2021

 18.06.2021

Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka Obce Poproč

Sp. zn.: OcÚ-I-382/2021

V Poproči, dňa 18.06.2021

POZVÁNKA

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2021, t. j. v pondelok o 17.00  hod. v telocvični ZŠ v Poproči.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
  1. určenie zapisovateľa,  
  2. určenie overovateľov zápisnice,
  3. voľba návrhovej komisie,                                                               
  4. schválenie programu rokovania.   
 2. Nakladanie s majetkom obce.
 3. Informácia o stave príprav a rozpracovanosti projektov a projektových dokumentácií.
 4. Informácie o začiatku činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. od 1.7.2021.
 5. 1. úprava programového rozpočtu na roky 2021-2023.
 6. Rôzne.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Podnety a návrhy od občanov.
 9. Závery z rokovania OZ.
 10. Záver.  

           Ing. Iveta Komorová Hiľovská

                                                                                                           starostka obce, v.r.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania aktuálne platných opatrení a to podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, účinnej v deň konania zastupiteľstva. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu obec pripravuje online prenos zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.1 2 ... 73