Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

VYZÝVA NA KOSENIE ZABURINENÝCH POZEMKOV

 06.07.2021

                Vážení majitelia zaburinených, nepokosených pozemkov, obyvatelia!

Obec Poproč Vás  v y z ý v a  na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade na vykosenie zaburinených pozemkov.

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame Vás týmto k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, časti inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Okrem toho na takýchto pozemkoch je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Prikladáme Vám informácie o povinnosti udržiavať vaše nehnuteľnosti. Nedodržiavaním týchto pravidiel sa dopúšťate porušenia zákona a hrozia vám sankcie.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona               č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. 1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov o dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti šíreniu burín, prípadne inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä          v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka v termínoch apríl – jún a september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Košice – okolie, odbor pozemkový a lesný na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 Eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 166 – 33 000 Eur za jeden ha pozemku.

                                                                                                                         Ing. Iveta Komorová Hiľovská

                                                                                                                                     starostka obce, v.r.


1 2 ... 91