Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Oznam o voľnom pracovnom mieste - učiteľ MŠ

 17.01.2022

Oznam o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč
Miesto výkonu práce: Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Poproč, Materská škola, Kultúrna 2, Poproč
Kontakt: skola@zspoproc.sk
0907942212, 055/ 4664417

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady:
 Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 Bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z.
 Zdravotná spôsobilosť a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Požadované doklady:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný profesijný životopis
3. Doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:
V zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a dĺžky praxe.

Od úspešného uchádzača pred uzavretím pracovného pomeru budeme požadovať:
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace ( §9 a § 16 ods. 1 a 2 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov § 9 ods. 1 a § 15 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie staršie ako 3 mesiace.

Doplňujúce informácie:
 Voľné pracovné miesto je s nástupom od 01.03.2022
 Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2023
 Pracovný úväzok: 100%

Požadované doklady zašlite do 31. januára 2022 na adresu školy:
Základná škola s materskou školou, Školská 3, 044 24 Poproč
Alebo elektronickou poštou: email: skola@zspoproc.sk

Poproč 13. 01. 2022

RNDr. Božena Mihóková
riaditeľka školy

1 2 ... 86