Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč dňa 27.06.2022

 22.06.2022

Sp. zn.: OcÚ-I-237/2022

V Poproči, dňa 22.06.2022

Starostka Obce Poproč, v súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2022, t. j. v pondelok o 16.30 hod. v telocvični Základnej školy s materskou školou v Poproči.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
  1. určenie zapisovateľa,  
  2. určenie overovateľov zápisnice,
  3. voľba návrhovej komisie,                                                               
  4. schválenie programu rokovania.   
 2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
 3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery:
  1. Finančná komisia pri OZ,
  2. Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ,
  3. Komisia kultúry a športu pri OZ,
  4. Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ.
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Poproč.
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Poproč.
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce Poproč.
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok č. 1 VZN č. 3/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci.
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok č. 2 VZN č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce.
 9. Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
  1. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  2. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026 v súlade s § 11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  3. Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                           
 10. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení nového šk. roka 2022/2023.
 11. Správa o plnení PHSR Obce Poproč za rok 2021.
 12. Záverečný účet obce za rok 2021:
  1. Správa nezávislého audítora z overenia účtovej závierky Obce Poproč k 31.12.2021,
  2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 2021,
  3. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021.
 1. Nakladanie s majetkom obce.
 2. Informácia o projektoch
  1. Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií financovaných z rozpočtu obce (KD, MŠ, závlaha, MK)
  2. Návrh na financovanie investičných akcií
  3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru.
 3. Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2022.
 4. Informácie o činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.
 5. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
 6. Rôzne.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Podnety a návrhy od občanov.
 9. Závery z rokovania OZ.
 10. Záver.  

Obec pripravuje online prenos zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Zverejnené:

 • na úradnej tabuli obce dňa 22.06.2022
 • na webovom sídle obce dňa 22.06.2022


1 2 ... 108