Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč dňa 28.09.2022

 27.09.2022

Sp. zn.: OcÚ-I-343/2022

V Poproči, dňa 23.09.2022

POZVÁNKA

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starostka obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2022, t. j. v stredu o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Poproči.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
  1. určenie zapisovateľa,  
  2. určenie overovateľov zápisnice,
  3. voľba návrhovej komisie,                                                               
  4. schválenie programu rokovania. 
 2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
 3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery:
  1. Finančná komisia pri OZ,
  2. Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ,
  3. Komisia kultúry a športu pri OZ,
  4. Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ.
 4. Konsolidovaná výročná správa za r. 2021.
 5. Monitorovacia správa za 1. polrok 2022.
 6. Správa o dobrovoľnej zbierke.
 7. Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce.
 8. Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu (stavebný úrad).
 9. Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2022.
 10. Informácia o vyhlásenej výzve z Plánu obnovy
 11. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku.
 12. Rôzne.
 13. Interpelácie poslancov.
 14. Podnety a návrhy od občanov.
 15. Závery z rokovania OZ.
 16. Záver.  

           Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.

                                                                                                           starostka obce

Obec pripravuje online prenos zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.


Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 23.09.2022

Zverejnené na úradnej tabuli obce na webovom sídle dňa 23.09.2022


1 2 ... 116