Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč dňa 22.11.2022

 16.11.2022

Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce Poproč ZVOLÁVA v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2022, t. j. v utorok o 17:00 hod. v telocvični Základnej školy s materskou školou v Poproči.

Návrh programu:

 1. Úvodné náležitosti:
 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi.
 1. Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
 2. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe.
 3. Vystúpenie novozvoleného starostu.     
 1. Schválenie návrhovej komisie.  
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.
 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 5. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.
 6. Voľba členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
 7. Odvolanie a voľba členov Dozornej rady spol. Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.
 8. Odvolanie a delegovanie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Poproč.
 9. Určenie náplne práce komisií, voľba ich predsedov a členov.
 10. Informácia starostky obce o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 11. Návrh na určenie platu novozvolenému starostovi.
 12. Diskusia.   
 13. Záver.

           Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.

                                                                                                           starostka obce


Obec pripravuje online prenos z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  22.06


Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Poproč dňa 16.11.2022.


1 2 ... 99