Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pozvánka na plánované augustové zasadnutie obecného zastupiteľstva

 02.08.2019

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  starostka obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa uskutoční dňa  8. augusta 2019  t.j. vo štvrtok o 17.00  hod. v Kultúrnom dome v Poproči s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie.
 1. určenie zapisovateľa.  
 2. určenie overovateľov zápisnice
 3. voľba návrhovej komisie,                                                               
 4. schválenie programu rokovania.                                                            
 1. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 24.6.2019 a 29.7.2019.
 2. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery.
 1. Finančná komisia pri OZ.
 2. Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ.
 3. Komisia kultúry a športu pri OZ.
 4. Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ.
 1. Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2019.        
 2. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia obce Poproč  č. 3 / 2019 o  určení  výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času  pri  Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč,  ktorého zriaďovateľom je obec Poproč.
 3. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia obce Poproč  č. 4 / 2019 o   určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú  úhradu nákladov  v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorá je školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč.
 4. Informácia o príprave osláv Dňa Obce Poproč – 7.9.2019.
 5. Informácia o príprave osláv SNP v obci – 28.8.2019.
 6. Informácia o kvalite poskytovania sociálnych služieb v rozpočtovej organizácií obce Poproč – Domove dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč.
 7. Informácia o investičných akciách v obci.
 8. Rôzne.
 9. Interpelácie poslancov.
 10. Podnety a návrhy od občanov.
 11. Závery z rokovania OZ.
 12. Záver.  
1 2 ... 36