Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zverejnenie zámeru predaja hnuteľného majetku Obce Poproč

 09.04.2019

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 11 ods. 8 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Poproč a s majetkom štátu, ktorý obec užíva zámer predaja hnuteľného majetku Obce Poproč.

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schválilo predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce na svojom plánovanom zasadnutí dňa 25.3.2019 uznesením č. A.3/32./2019.

Jedná sa o zámer predaja hnuteľného majetku obce – traktora JOHN DEERE 5720, spôsobom priameho predaja  v súlade s § 8 ods. 5 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Poproč a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.

Predmet predaja:

Kategória vozidla:                            traktor

Značka a typ vozidla:                       JOHN DEERE 5720

Farba:                                                zelená

Rok výroby:                                      2005

Výrobné číslo vozidla:                      LO5720E462972

Výrobné číslo motora:                     4045TL273

Predpísané palivo:                            nafta

Zdvihový objem valcov motora:     4525 cm3

Maximálny výkon motora/otáčky: 61 kW

Podmienky predaja:

  • minimálna predajná cena vozidla je 17.064,00 € s DPH, slovom: sedemnásťtisícšesťdesiatštyri Eur,
  • vozidlo sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu,
  • záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
  1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu,
  2. presné vymedzenie motorového vozidla, ktoré je predmetom predaja
  3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Poproč usporiadané finančné vzťahy /zaplatenie miestnych daní a poplatkov/
  4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu.

Doručovanie ponúk:

Lehota na doručovanie cenových ponúk vrátane navrhovanej odkupnej ceny  je do 29.4.2019  do  15:30 hod. na adresu Obec Poproč, Školská 2, 044 24  Poproč, v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka na predaj traktora – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa alebo osobne v podateľni Obecného úradu v Poproči.

V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.

Bližšie informácie ohľadom ponuky Obce Poproč budú poskytnuté záujemcom osobne na Obecnom úrade v Poproči, na tel. čísle 055/4668171, e-mailom: sekretariat@poproc.sk.

Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.

V Poproči, dňa 9.4.2019

Dátum zverejnenia:    9.4.2019

Dátum zvesenia:         29.4.2019

Miesto zverejnenia:    

  • úradná tabuľ obce
  • webová stránka obce
  • denná tlač:  denník Korzár


1 2 ... 35