Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, dňa 12.6.2019

 07.06.2019

Starostka obce POPROČ

                                        V Poproči, dňa 7.6.5.2019

Sp. zn.:  OcÚ-I-297/2019

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč,

ktoré sa uskutoční dňa  12. júna 2019  t. j. v stredu o 17.00  hod.

v zasadačke Obecného úradu v Poproči

 s  týmto  návrhom  programu:


 1. Otvorenie.
 1. určenie zapisovateľa.  
 2. určenie overovateľov zápisnice
 3. voľba návrhovej komisie,                                                               
 4. schválenie programu rokovania.   
 1. Informácia o výsledku kontrolného statického posúdenia stavby požiarnej zbrojnice a návrh opatrení nevyhnutných na dostavbu stavby: Požiarna zbrojnica – prístavba, nadstavba.
 2. Rôzne.
 3. Interpelácie poslancov.
 4. Podnety a návrhy od občanov.
 5. Závery z rokovania OZ.
 6. Záver.  

         Ing. Iveta Komorová Hiľovská

                                                                                                                     starostka obce, v. r.


1 2 ... 37