Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Vyhlásenie konkurzu na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč

 04.11.2019

Starostka obce Poproč vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč

za týchto podmienok:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • minimálne 3 roky praxe v riadiacej funkcii v oblasti sociálnych vecí

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • odbornosť - znalosť legislatívy a strategických dokumentov zo sociálnej oblasti (najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov zo sociálnej oblasti a činnosti rozpočtovej organizácie, (najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, Zákonník práce, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • organizačné a manažérske schopnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
 • riadiace a komunikačné schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

Písomná prihláška do konkurzu spolu s týmito prílohami:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • vypracovaný písomný návrh Koncepcie rozvoja Domova dôchodcov Poproč v rozsahu max. 3 strany formátu A4,
 • predloženie písomného súhlasu uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby konkurzu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

musí byť doručená v obálke s označením „Konkurz na riaditeľa DD Poproč – Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 18.11.2019 do 12:00 hod. na adresu: Obec Poproč, Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč.

O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní telefonicky a e-mailom.

Vyhlasovateľa si vyhradzuje právo nezaradiť do konkurzu tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzač vybraný v konkurze bude v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení navrhnutý na vymenovanie za riaditeľa Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč Obecnému zastupiteľstvu v Poproči.1 2 ... 42