Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pozvánka na plánované zasadnutie OZ obce Poproč, dňa 25.05.2020

 21.05.2020

Starostka obce POPROČ

                                                                             
V Poproči, dňa 21.05.2020 

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč,

ktoré sa uskutoční dňa  25. mája 2020  t. j. v pondelok o 15.00  hod.

v telocvični Základnej školy v Poproči

 s  týmto  návrhom  programu:


 1. Otvorenie.
 1. určenie zapisovateľa.  
 2. určenie overovateľov zápisnice
 3. voľba návrhovej komisie,                                                               
 4. schválenie programu rokovania.   
 1. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ .
 2. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery.
 1. Finančná komisia OZ.
 2. Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ.
 3. Komisia kultúry a športu pri OZ.
 4. Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ
 1. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce.
 2. Návrh Pravidiel tvorby obecnej kroniky.
 3. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – kolkáreň
 4. Zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti GREECE MG s.r.o., Wupertálska 17, 040 23 Košice
 5. Zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Viktora Juhása, Obchodná 16, 044 24 Poproč
 6. Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce – Vodovod ul. Oľšavská.
 7. Informácia o vzdaní sa členstva v Rade školy pri ZŠ s MŠ a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ.
 8. Informácia o počte zapísaných detí do ZŠ a MŠ a o počte tried na školský rok 2020/2021.
 9. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce.
 10. Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní na dodávku plynu a el. energie.
 11. Informácia o prijatých opatreniach počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID 19 a dopad koronakrízy na rozpočet obce a rozpočet rozpočtových organizácii obce.
 12. Návrh na menovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce – Domov dôchodcov, Obchodná 73, Poproč.
 13. Rôzne.
 14. Interpelácie poslancov.
 15. Podnety a návrhy od občanov.
 16. Závery z rokovania OZ.
 17. Záver.  

         Ing. Iveta Komorová Hiľovská

                                                                                                                                     starostka obce, v.r.

Poznámka:

Vzhľadom na potrebu dodržania protiepidemiologických opatrení počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID 19 žiadame, aby sa poslanci obecného zastupiteľstva, pozvaní hostia ako aj občania, ktorí majú záujem zúčastniť sa rokovania obecného zastupiteľstva dostavili v dostatočnom časovom predstihu.


1 2 ... 50