Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Infozákon

Infozákon

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ podľa §5 zákona č. 211/2000 Z. z.

Obec Poproč je zriadená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Obec pri výkone samosprávy najmä:

a)     vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b)    zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c)     rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

d)    usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e)     utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f)     zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

g)    zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

h)    utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i)      plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

j)      obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

k)    vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

l)      zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m)   organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

n)    zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

o)    zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p)    plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

q)    vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

r)     vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie môžu fyzické a právnické osoby podať:

  1. písomne na adresu Obec Poproč, Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč 
  2. ústne do záznamu na Obecnom úrade Obce Poproč v čase úradných hodín
  3. elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@poproc.sk 
  4. telefonicky na telefónne číslo 055/4668 171 v čase úradných hodín Obecného úradu Obce Poproč

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku voči rozhodnutiu vydaného Obcou Poproč sú uvedené v poučení rozhodnutia, ktoré je povinnou obsahovou súčasťou každého rozhodnutia. Taktiež je v poučení uvedené, či je rozhodnutie preskúmateľné súdom a aké podmienky musia byť splnené.

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa Obec Poproč riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, z ktorého vyplývajú aj lehoty na vybavenie žiadostí, návrhov a iných podaní.

Predpisy, pokyny, inštrukcie a výkladové stanoviská, podľa ktorých Obec Poproč koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe sa uplatňujú v závislosti od druhu prebiehajúceho správneho konania alebo vyplývajú z osobitných predpisov, ktorými sa príslušné konanie riadi.

Správne poplatky, ktoré Obec Poproč vyberá za správne úkony, vyplývajú zo zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Cenník za poskytnutie informácii: https://www.poproc.sk/files/2019-04-10-150709-inf.pdf