Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontrolór obce

Ing. Jaroslav Hospodár

Tel. č.: 0905 837 323

E-mail: jaroslav.hospodar@gmail.com

Stav: ženatý
Vek: 51 rokov

Dosiahnuté vzdelanie:
- vysokoškolské : Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečenia v Žiline, odbor finančný

Prehľad doterajších zamestnaní:
1979 – 1996 náčelník finančnej služby vojska pozemného, rádiotechnického, PVOS, strediska výcviku zahraničných pilotov pri VVLŠ SNP
1996 – 2000 zamestnanec Okresného úradu Košice III. vo funkciách vedúci odboru financií, vedúci odboru financií a poverený riadením okresného úradu, vedúci ekonomického oddelenia odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry
09/2000 SZČO
09/2000 – 04/2001 rozpočtár odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry OÚ Košice – okolie

05/2001 – 07/2001 náčelník finančnej služby Strednej vojenskej leteckej školy Košice
od 03/2003 kontrolór mestskej časti Košice – Poľov
od 02/2007 kontrolór Obce Čižatice
od 06/2007 kontrolór Obce Poproč
od 7/2007 kontrolór Obce Jasov
od 1/2008 kontrolór Obce Haniska

Kompetencie hlavného kontrolóra

Hlavného kontrolóra volí na 6 rokov a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie kontrola:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podlieha:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Úlohou hlavného kontrolóra je aj:

 • predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracovávať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • povinne vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.