Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Adresa: Obecná knižnica Poproč
Kultúrna 1, 044 24 Poproč

Tel. č.: 055/ 4664 449
Fax. č.: 055/ 4664 497
E-mail: mks.poproc@poproc.sk

Otváracie hodiny: denne okrem víkendov a sviatkov od 15:30 - 19:30 hod.
Zodpovedný pracovník: Oleg Brada


Ľudstvo od počiatku svojich dejín malo túžbu objavovať nové veci, zdokonaľovať sa v love zvierat, vymýšľať prvé lode, dostať sa na menej obývané miesta. Zato, že teraz môžeme z jaskynných malieb zisťovať niečo viac o živote pred mnohými rokmi, vďačíme ľuďom, ktorí tieto znaky vytvárali. Boli to prví umelci, prví spisovatelia. A takto prenosom generácií rástla v nás túžba po nových poznatkoch, ktoré sa z jaskyne dostali do prijateľnejších foriem - do kníh. Nie každý si môže doma vytvoriť zbierku kníh, a preto sa vytvárajú knižničné spolky, prvé knižnice. Najprv zo súkromných zbierok, postupne cieľavedomým dopĺňaním.

Prvá zmienka o knižnici v našej obci je v miestnej kronike uvedená v roku 1963 kde sa píše: „Miestna knižnica je spojená s knižnicou závodnou /baňa/ a je umiestnená v budove Červeného kútika /cukráreň/.“
Mala 2200 zväzkov. Počet čitateľov 240. Knihy sa vydávali vždy v nedeľu. Knihovníkom bol občan Jozef Štovčík. Besedy s čitateľmi sa konali dvakrát ročne. Veľký záujem bol o knihy politické, cestopisné a zdravotnícke. Obľúbení spisovatelia: Kukučín, Hviezdoslav, Šolochov. Mladí čitatelia obľubujú rozprávkovú literatúru.

V dnešnej dobe, keď sme zaplavení rôznymi médiami na získavanie informácií nastáva obdobie poklesu záujmu o jednoduchú knihu. Avšak ešte stále existujú ľudia, ktorí dajú knižnému dielu prednosť pred filmom či internetom.
Momentálne Obecná knižnica v Poproči eviduje viac ako 10 500 kníh.

Okrem možnosti výberu z toho obrovského množstva literatúry knižnica svojim čitateľom ponúka:
- medziknižničnú výpožičnú službu**,
- čitateľský kútik,
- verejné prístupové body k internetu zadarmo *
- tlač, kopírovanie a scanovanie dokumentov za poplatok

Poplatky spojené s členstvom:
- zápisné čitateľa na 1 kalendárny rok :

0,70 € deti a mládež do 19 rokov
1,40 € dospelí

- manipulačný poplatok pri strate alebo zničení čitateľského preukazu -0,33 €


Poplatky spojené s vypožičiavaním kníh / knihy požičiavame na 1 MESIAC/:

- poplatky za každý mesiac omeškania:

I. upomienka 0,24 €
II. upomienka 0,49 €
III. upomienka 0,87 €
IV. upomienka 1,23 €
osobná návšteva 1,75 €

poplatok za rezerváciu jednej knihy- 0,24 €
poplatok pri strate knihy - nákupná cena prepočítaná podľa konvernzného kurzu 1€ = 30,1260 Skk
poplatok za spracovanie pri vyradení stratenej knihy - 0,70 €

**Poplatky súvisiace s medziknižničnou výpožičnou službou si v plnej sume hradí čitateľ.

Verejný internet v knižniciach alebo Informatizácia knižníc

V roku 2005 naša obec zareagovala na výzvu Slovenskej národnej knižnice v Martine projektu "Verejný internet v knižniciach SR". Cieľom projektu bolo vytvorenie 760-ich verejne prístupových bodov k internetu v 110 verejných knižniciach na Slovensku s centrálnou správou z jedného miesta. Pod novým názvom "Informatizácia knižníc" bol projekt v roku 2007 realizovaný a do našej obecnej knižnice pribudlo kvalitné počítačové vybavenie za cca 400 tis. Sk.
• server IBM x3655
• záložný zdroj UPS GE match 1500
• tlačiareň IBM Infoprint 1612 Express
• switch Linksys SR224
• 8 pracovísk SunRay2 Virtual Display Client, monitor, klávesnica, myš
Užívatelia internetu majú na jednotlivých pracoviskách k dispozícii aj papierové bloky a perá. Tenký klient umožňuje uchovávanie údajov cez USB-kľúč (flash-pamäť).


Aby bola prevádzka bezporuchová a bezproblémová, boli pre jej organizáciu stanovené nasledovné pravidlá:

1. Prístup do INTERNETu prostredníctvom počítačovej techniky v Obecnej knižnici Poproč je umožnený bezplatne. Jedinou podmienkou je, že užívateľ internetového pripojenia musí byť užívateľom služieb knižnice, a teda musí byť jej registrovaným čitateľom.

2. Návštevník miestnosti je povinný:
a) dodržiavať tieto pravidlá a rešpektovať pokyny dozorujúcej osoby,
b) bezodkladne nahlásiť dozorujúcej osobe zistené poruchy a nedostatky pri prevádzke zariadení,
c) bezodkladne nahlásiť dozorujúcej osobe porušovanie týchto pravidiel iným návštevníkom.

3. V odôvodnených prípadoch môže dozorujúca osoba časovo obmedziť dĺžku práce návštevníka, ak sa tým zabezpečí účelnejšie využitie zariadení v prospech každého návštevníka.

4. V miestnosti s nainštalovaným internetom je zakázané:
a) poškodzovať zariadenie miestnosti,
b) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického a programového vybavenia, do kabeláže a nastavenia počítačov,
c) premiestňovať zariadenie miestnosti a počítačovú techniku,
d) spôsobovať v miestnosti nečistotu, hluk, alebo inak obťažovať ostatných návštevníkov.

5. Pri práci na termináli nie je dovolené:
a) prezerať internetové stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom,
b) konzumovať jedlá a nápoje.

6. Pri porušení týchto pravidiel je dozorujúca osoba oprávnená vykázať návštevníka z miestnosti.