Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

počet hlasov
1. Branislav Petráš, Ing., PhD.  nezávislý kandidát 721
2. Zuzana Bradová, Mgr.  nezávislý kandidát 664
3. Zita Baníková, PhDr. nezávislý kandidát 657
4. Dominika Hiľovská, Mgr.  nezávislý kandidát 584
5. Dominika Vincová, PhDr. nezávislý kandidát 569
6. Katarína Harčariková, Mgr. nezávislý kandidát 534
7. Ján Spišák, Ing.  SPOLU -občianska demokracia 441
8.  Eva Petrášová, Ing.  Strana zelených Slovenska 427
9. Viliam Komora, Ing.  NAJ - Nezávislosť a Jednota 401


Kompetencie OZ

Obecným zastupiteľstvom sa podľa Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozumie zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Poslanci obecného zastupiteľstva sú volení na 4 roky a ich funkčné obdobie sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje najmä o týchto základných otázkach života obce:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním,
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce, schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľuje zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 uvedeného zákona, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
 • schvaľuje územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
 • uznáša sa na nariadeniach,
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 uvedeného zákona,
 • určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra a určuje mu rozsah pracovného úväzku,
 • schvaľuje poriadok odmeňovania pracovníkov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
 • zriaďuje, ruší a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zakladá a ruší obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďuje a ruší orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce,
 • udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.