Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Osobitná matrika

p. Ladislava Šestáková,         matrikárka

p. Jana Baníková,                   zastupujúca matrikárka

Tel. č.: 055/466 81 71
e-mail: matrika@poproc.sk

Územný obvod matričného úradu Poproč: obec Poproč.

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.

Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv /Legalizácia matričných dokumentov/ a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

K vybaveniu žiadateľ predloží:

a) zápis o narodení

 • zahraničný rodný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, v prípade, že sa jedná o fotokópiu rodného listu, je potrebné notárske overenie tohto dokumentu,
 • sobášny list rodičov /ak sú rodičia zosobášení/,
 • zápis o určení otcovstva v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia,
 • v prípade ak je matka/otec dieťaťa rozvedená/ý, alebo vdova/vdovec – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela/ky,
 • slobodná matka - čestné vyhlásenie matky o stave a rodný list matky dieťaťa,
 • platný občiansky preukaz /cestovný pas/,
 • platný občiansky preukaz rodičov dieťaťa /štátneho občana SR/, prípadne cestovný pas /ak jeden z rodičov je cudzí štátny príslušník/,
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR – listina o udelení ŠO SR,
 • splnomocnenie /ak sa zápis vykonáva napr. so starými rodičmi/.

b) zápis o uzavretí manželstva

 • zahraničný sobášny list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, v prípade, že sa jedná o fotokópiu rodného listu, je potrebné notárske overenie tohto dokumentu,
 • platný občiansky preukaz oboch snúbencov, ktorí uzavreli manželstvo /štátneho občana SR/, alebo cestovný pas /ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny príslušník/,
 • rodný list štátneho občana SR, ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny príslušník, tak rodný list preložený do SJ,
 • rozsudok o rozvode predošlého manželstva, prípadne úmrtný list nebohého manžela /manželky ak bol štátny občan SR v čase uzavretia manželstva rozvedený alebo vdovec,
 • dohoda o priezvisku spísaná na matričnom úrade za prítomnosti oboch snúbencov /ak táto dohoda nie je obsiahnutá v sobášnom liste vydanom cudzím štátom/,  
 • mená, priezviská, rodné čísla svedkov /ak boli svedkovia cudzinci, tak mená, priezviská a dátumy narodenia týchto svedkov,                 
 • prípadne iné doklady v závislosti od predložených dokladov a krajiny, ktorá doklady vydala, iné...

c) zápis o úmrtí

 • zahraničný úmrtný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, v prípade, že sa jedná o fotokópiu rodného listu, je potrebné notárske overenie tohto dokumentu,
 • občiansky preukaz /cestovný pas/ nebohého /ak nie je k dispozícii doklad totožnosti nebohého, tak potvrdenie alebo osvedčenie o štátnom občianstve/, 
 • rodný list, prípadne sobášny list nebohého,  
 • občiansky preukaz žiadateľa.

Lehota na vybavenie: 3 mesiace

Správny poplatok: Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky-10,-- €

Informácie sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade !

Všeobecne o matrike

Zákony a právne predpisy súvisiace s agendou matričného úradu:

 • Zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MV SR č.529/2011 Z.z, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov v znení neskorších predpisov.
 • Zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona č.515/2003 Z.z..
 • Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch neskorších predpisov.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva, ak zákon NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matrika je verejná listina. Správa matrík – matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe zákona č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Územné obvody matričných úradov ustanovuje vyhláška MV SR č.529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných údajov v znení vyhlášky č.6/2003 Z. z..

Matričný úrad:

 • vedie matričné knihy – kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí a vydáva výpisy z nich – rodný list, sobášny list, úmrtný list
 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonanie obradov uzavretia manželstva občianskou formou,
 • povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade,
 • povoľuje uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosti o odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • posudzuje žiadosti o povolenie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca,
 • vydáva potvrdenia o tom, že SR nevydáva potvrdenia o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
 • prijíma listy o prehliadke mŕtveho, vydáva úmrtné listy, potvrdzuje žiadosti o príspevok na pohreb,
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté,
 • vyhotovuje výpisy z matrík na plnenie výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • prijíma žiadosti na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátneho občana SR, ktoré nastali v cudzine do Osobitnej matriky MV SR,
 • vybavuje zmeny mien a priezvisk v zmysle § 7 ods. 1, ods. 2 písm. b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/,
 • prijíma žiadosti o opravu rodných čísiel.