Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Predaj majetku obce

18.05.2022 - ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE POPROČ Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Sp. zn.:     OcÚ-I-56/2022                                                                            

Obec Poproč, zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, v zmysle § 9a ods. 9 ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 30/2022 zo dňa 09.05.2022 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet predaja:

 • parcela reg. C-KN č. 28/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 24 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč.

Žiadateľ:

 • Vladimír Gdovičin, Mikovíniho 20/20, 040 11  Košice - Západ

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • na parcele 28/2 je postavená garáž, ktorú s priľahlým rodinným domom zdedil žiadateľ a ktorý garáž užíva,
 • bezprostredne susedí s parcelou žiadateľa, na ktorej je postavený rodinný dom žiadateľa,
 • tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný.

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Doba zverejnenia:    

 • Vyvesené:       18.05.2022
 • Zvesené:        

Spôsob zverejnenia:

Zverejnený zámer predaja nehnuteľného majetku obce na úradnej tabuli obce - celé znenie


18.05.2022 - ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE POPROČ Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Sp. zn.:     OcÚ-I-141/2022                                                                          

Obec Poproč, zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, v zmysle § 9a ods. 9 ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 34/2022 zo dňa 09.05.2022 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet predaja:

 • Pozemok na liste vlastníctva číslo 2459, a to od parcely č. 350/1 KNC Geometrickým plánom číslo 51/2018 zo dňa 29.07.2018 oddelená novovytvorená parcela č. 350/3 KNC, druh pozemku: záhrada, katastrálne územie Poproč, vo výmere 144 m2, ktorá zodpovedá podielu obce, t.j. 4/27-iny.

Žiadateľ:

 • Jozef Žemba, Nová 10, 044 24  Poproč

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • pozemok je pre obec neupotrebiteľný,
 • pozemok bezprostredne susedí s parcelou žiadateľa, na ktorej má žiadateľ postavený rodinný dom,
 • ostatní spoluvlastníci parcely číslo 350/1 nemajú záujem o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce v rozsahu 4/27-iny a súhlasili s pripojením časti parcely číslo 350/1 zodpovedajúcej podielu 4/27-iny k parcele číslo 351/2, ktorej výlučným vlastníkom je žiadateľ.

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Doba zverejnenia:    

 • Vyvesené:       18.05.2022
 • Zvesené:        

Spôsob zverejnenia:


Zverejnený zámer predaja nehnuteľného majetku obce na úradnej tabuli obce - celé znenie