Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Predaj majetku obce

Sp. zn.:    OcÚ-I-455/2022                                                                          

V Poproči, dňa 28.11.2023

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE POPROČ SPÔSOBOM OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Obec Poproč, zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, v zmysle § 9a ods. 9A ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami s hospodárením a nakladaním s majetkom obce a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 80/2023 zo dňa 26.10.2023 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Poproč.

Identifikácia nehnuteľného majetku:

 • Budova so súpisným číslom 743 postavená na parcele registra C č. 16/2 na ul. Kostolnej, druh stavby: Iná budova, list vlastníctva: 1190, katastrálne územie Poproč, obec: Poproč, okres: Košice – okolie, spoluvlastnícky podiel obce 1/1.
 • Parcela registra C č. 16/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m2, list vlastníctva: 1190, katastrálne územie Poproč, obec: Poproč, okres: Košice – okolie, spoluvlastnícky podiel obce 1/1.
 • Parcela registra C č. 16/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2, list vlastníctva: 1190, katastrálne územie Poproč, obec: Poproč, okres: Košice – okolie, spoluvlastnícky podiel obce 1/1.

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku:

 • Obchodná verejná súťaž

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

                                                                                           Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.

                                                                                                        starostka obce

Spôsob zverejnenia:

Doba zverejnenia:   

 • Vyvesené:      28.11.2023


Sp. zn.:     OcÚ-I-338/2023                                                                          

V Poproči, dňa 13.09.2023

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNÉMU MAJETKU OBCE POPROČ SPÔSOBOM Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Poproč, zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, v súlade § 9a ods. 9 ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 65/2023 zo dňa 05.09.2023 zverejňuje zámer prevodu vlastníctva k nehnuteľnému majetku Obce Poproč spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet predaja:

 • parcela registra „C“ č. 1641/1, druh pozemku: Zastavaná plocha  nádvorie o výmere 161 m2, spoluvlastnícky podiel obce 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč, okres Košice – okolie
 • stavba so súpisným číslom 761 postavená na parcele č. 1641/1 cukráreň, druh stavby: Budova obchodu a služieb, spoluvlastnícky podiel obce 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč, okres Košice – okolie

Kupujúci:

 • Urbariát obce Poproč, pozemkové spoločenstvo, so sídlom Kostolná 30, 044 24  Poproč, IČO: 31 954 731

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • Náklady na udržiavanie nevyužívaného majetku sú vyššie ako cena, za ktorú sa má majetok previesť,
 • Prevedený majetok bude ďalej využívaný na poskytovanie podnikateľských služieb, ktoré by inak v obci zanikli,
 • Z hľadiska príjmov a výdavkov rozpočtu obce a povinného zabezpečenia hlavných funkcií obce nie je hospodárne držať a prevádzkovať tento majetok.

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

                                                                                           Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.

                                                                                                        starostka obce

Doba zverejnenia:    

 • Vyvesené:       13.09.2023
 • Zvesené:        

Spôsob zverejnenia:04.07.2023 - ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE POPROČ Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Sp. zn.:     OcÚ-I-55/2023                                                                            

Obec Poproč, zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, v zmysle § 9a ods. 9 ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 35/2023 zo dňa 22.06.2023 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet predaja:

 • parcela reg. C-KN č. 2481/15 oddelená geometrickým plánom  č. G1-30/2023 zo dňa 10.02.2023 z parcely č. 2481/2, vo výmere 102 m2, druh stavby: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel obce v podiele 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč, okres Košice - okolie

Žiadatelia:

 • Bc. Michal Hegedüš, DiS, Rudník 225, 044 23  Jasov a Mgr. Mariana Kováčová, PhD., Letná 6, 044 24  Poproč

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

s podmienkou, že v prípade výstavby oplotenia budú žiadatelia rešpektovať platný územný plán obce.

 • tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný,
 • bezprostredne susedí s parcelou žiadateľov,
 • žiadatelia plánujú rekonštruovať pôvodnú bránu v havarijnom stave a priľahlej nehnuteľnosti celkovo,

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Doba zverejnenia:    

 • Vyvesené:       04.07.2023
 • Zvesené:        

Spôsob zverejnenia:

Zverejnený zámer predaja nehnuteľného majetku obce na úradnej tabuli obce - celé znenie


18.05.2022 - ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE POPROČ Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Sp. zn.:     OcÚ-I-56/2022                                                                            

Obec Poproč, zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, v zmysle § 9a ods. 9 ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 30/2022 zo dňa 09.05.2022 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet predaja:

 • parcela reg. C-KN č. 28/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 24 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč.

Žiadateľ:

 • Vladimír Gdovičin, Mikovíniho 20/20, 040 11  Košice - Západ

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • na parcele 28/2 je postavená garáž, ktorú s priľahlým rodinným domom zdedil žiadateľ a ktorý garáž užíva,
 • bezprostredne susedí s parcelou žiadateľa, na ktorej je postavený rodinný dom žiadateľa,
 • tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný.

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Doba zverejnenia:    

 • Vyvesené:       18.05.2022
 • Zvesené:        

Spôsob zverejnenia:

Zverejnený zámer predaja nehnuteľného majetku obce na úradnej tabuli obce - celé znenie