Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Prenájom nehnuteľnosti obce

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory na parcele č. KN-C 1326, katastrálne územie Poproč, zapísané na LV č. 1190, v celkovej výmere 88,10 m2, nachádzajúce sa na ulici Brezovej, orientačné číslo 20, súpisné číslo 969.

Nájomca:

 • GREECE MG s.r.o., Wuppertálska 17, Košice, IČO: 51 172 496

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • v obci absentuje poskytovanie stravovacích služieb, prevádzka jediného reštauračného zariadenia bola v mesiaci november 2019 ukončená, zo strany občanov je dopyt po tejto službe.
 • obec má záujem požiadavkám občanov vyhovieť, obec má taktieť záujem o efektívne využitie vyššie uvedeného majetku obce. Obec má  tiež  vedomosť, že žiadateľ poskytuje  dané služby na vysokej úrovni.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

Doba zverejnenia:

 • vyvesené:        01.06.2020
 • zvesené:          

Spôsob zverejnenia:Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • časť pozemku na parcele č. KN-C 2517/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Poproč, zapísaná na LV č. 1190, katastrálne územie Poproč.

Nájomca:

 • Viktor Juhás, Obchodná 16, 044 24  Poproč

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • dotknutá časť pozemku - parc. č. KN-C 2517/1 tvorí prístup z verejnej komunikácie k súkromného pozemku žiadateľa parc. č. KN-C 50/2.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

Doba zverejnenia:

 • vyvesené:        01.06.2020
 • zvesené:          

Spôsob zverejnenia: