Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Sobášna matrika

p. Ladislava Šestáková,         matrikárka

p. Jana Baníková,                   zastupujúca matrikárka

Tel. č.: 055/466 81 71
e-mail: matrika@poproc.sk

Územný obvod matričného úradu Poproč: obec Poproč.

Uzavretie manželstva

K vybaveniu žiadosti o uzavretie manželstva /civilný aj cirkevný sobáš/ žiadateľ predloží nasledujúce doklady:

a) Občan Slovenskej republiky

 • rodný list,
 • platný občiansky preukaz,
 • rozvedená/ý - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
 • vdova/vdovec - úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho,
 • neplnoletá/ý - právoplatné rozhodnutie okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
 • trvalý pobyt mimo obce - zmocnenie na uzavretie manželstva, ktoré si vyžiada od matričného úradu príslušného podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

b) Cudzí štátny príslušník:

/najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží/

 • rodný list preložený súdnym prekladateľom,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o trvalom pobyte,
 • potvrdenie o osobnom stave /slobodný/á, rozvedený/á, vdovec /vdova,
 • doklad totožnosti /pas alebo občiansky preukaz s fotografiou/,
 • rozvedený - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
 • vdovec/vdova - úmrtný list,
 • v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov,
 • prítomnosť tlmočníka v prípade, že cudzinec nerozumie slovenskému jazyku slovom a písmom alebo čestné vyhlásenie, že rozumie slovenskému jazyku slovom a písmom.

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • doklad ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia),
 • v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov,
 • originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu, ktorý doklad vydal - APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci),
 • doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný - potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte,
 • preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka – slovenským súdnym prekladateľom.

Všeobecne o matrike

Zákony a právne predpisy súvisiace s agendou matričného úradu:

 • Zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MV SR č.529/2011 Z.z, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov v znení neskorších predpisov.
 • Zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona č.515/2003 Z.z..
 • Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch neskorších predpisov.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva, ak zákon NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matrika je verejná listina. Správa matrík – matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe zákona č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Územné obvody matričných úradov ustanovuje vyhláška MV SR č.529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných údajov v znení vyhlášky č.6/2003 Z. z..

Matričný úrad:

 • vedie matričné knihy – kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí a vydáva výpisy z nich – rodný list, sobášny list, úmrtný list
 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonanie obradov uzavretia manželstva občianskou formou,
 • povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade,
 • povoľuje uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosti o odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • posudzuje žiadosti o povolenie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca,
 • vydáva potvrdenia o tom, že SR nevydáva potvrdenia o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
 • prijíma listy o prehliadke mŕtveho, vydáva úmrtné listy, potvrdzuje žiadosti o príspevok na pohreb,
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté,
 • vyhotovuje výpisy z matrík na plnenie výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • prijíma žiadosti na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátneho občana SR, ktoré nastali v cudzine do Osobitnej matriky MV SR,
 • vybavuje zmeny mien a priezvisk v zmysle § 7 ods. 1, ods. 2 písm. b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/,
 • prijíma žiadosti o opravu rodných čísiel.