Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Starosta obce

Ing. Iveta KOMOROVÁ HIĽOVSKÁ

Tel. č.: 055/466 81 71,  0907 950 728

E- mail: starosta@poproc.sk

Kompetencie starostu

Starosta obce je predstaviteľom obce a je jej najvyšším výkonným orgánom. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Do pôsobnosti starostu patrí:

 • zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisovanie ich uznesenia, vykonávanie obecnej správy,

 • zastupovanie obce vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

 • rozhodovanie vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • ukladanie pokút, ktoré sú príjmom obce, do výšky 200 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ak:

  1. poruší nariadenie,

  2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

  3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.