Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úsek obecného úradu

Ing. Svetlana GAJDOVÁ

odborný pracovník verejnej správy

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: ocu@poproc.sk

 • vybavovanie žiadostí o rôzne formy aktivačných prác vo vzťahu k ÚPSVaR a vedenie všetkých evidencií  s tým súvisiacich

Kancelária prvého kontaktu

Lucia MOLNÁROVÁ

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: kpk@poproc.sk

 • zabezpečuje prvý kontakt s občanmi, ktorí prichádzajú na obecný úrad
 • podáva prvotné informácie
 • vedie pomocnú evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov na úseku obecného úradu počas pracovného času
 • poskytuje občanom tlačivá, ktoré sú potrebné k vybavovaniu ich záležitostí a podáva k nim základné informácie
 • poskytuje občanom vrecia na separovaný zber odpadov
 • vykonáva distribúciu dennej tlače, tlačovín, odbornej literatúry v rámci obecného úradu
 • vykonáva overovanie podpisov a osvedčovanie listín a vyberá za ne správne poplatky
 • vykonáva služby hlavnej pokladne obce
 • zabezpečuje, eviduje požiadavky občanov na dopravnú službu obecných mechanizmov a preberá úhrady za poskytnutie služieb
 • zhromažďuje žiadanky o prepravu služobným motorovým vozidlom a vedie evidenciu cestovných príkazov
 • eviduje nahlásené poruchy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, následne ich nahlasuje kompetentným zamestnancom obce, sleduje a eviduje lehotu na ich odstránenie
 • poskytuje kopírovacie služby občanom
 • poskytuje občanom informácie o službách obecného úradu
 • vydáva rôzne obecné formuláre, tlačoviny, VZN a iné dokumenty
 • poskytuje služby v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
 • preberá poštu od občanov a niektoré vyplnené formuláre určené na spracovanie iným referátom, resp. úsekom
 • vedie evidencie, ktoré je obec povinná viesť zo zákona
 • pripravuje a zabezpečuje agendu CO a BOZP
 • zabezpečuje hlásenie oznamov v obecnom rozhlaseSekretariát, podateľňa

Jana JURÍKOVÁ

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: sekretariat@poproc.sk

 • zabezpečovanie činnosti podateľne a správy registratúrneho strediska zamestnávateľa
 • vykonáva činnosti súvisiace s prípravou volieb na rôznych úrovniach
 • spracováva podklady pre prípravu projektov a žiadostíReferát sociálnych vecí

Eva BENKOVÁ

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: sekretariat@poproc.sk

 • plní všetky úlohy súvisiace s výkonom kompetencií obce na úseku poskytovania sociálnych služieb, a to v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

"Úradný záznam"
"Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"
"Lekársky nález"Sociálna služba sa poskytuje občanovi na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie vydáva občanovi obec, resp. mesto, mestská časť, v ktorej má občan trvalý pobyt.
Občania s trvalým pobytom na území obce Poproč podávajú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, prílohou ktorej je Lekársky nález, na Obecný úrad v Poproči., Školská ulica č. 2, 044 24.Referát správ daní a poplatkov a evidencie obyvateľstva

Jana BANÍKOVÁ

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: dane@poproc.sk

 • vykonáva všetky činnosti súvisiace s vedením evidencie obyvateľstva a s prípravou volieb na rôznych úrovniach
 • vykonáva všetky činnosti súvisiace so správou daní a poplatkov vrátane vymáhania nedoplatkov
 • vypracovávanie charakteristík na požiadanie rôznych orgánov a organizácií
 • vybavovanie a potvrdzovanie rôznych tlačív pre potreby sociálne, súdne a iné

"Vznik/zánik daňovej povinnosti"
"Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu"
"Evidenčný list psa"
"Priznanie k dani za psa"
"Čestné prehlásenie k odhláseniu psa z evidencie"Referát ekonomických činností, PAM a matrika

Ladislava ŠESTÁKOVÁ

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: matrika@poproc.sk

 • vedenie účtovníctva
 • účtovné vedenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane odpisov
 • príprava podkladov a zostavovanie návrhov rozpočtu obce a jeho zmien
 • vypracovanie monitorovacích správ k plnenie programového rozpočtu obce
 • spracovanie nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov vrátane ich evidencie
 • vedenie evidencie zmlúv uzatvorených obcou
 • vykonávanie všetkých činností súvisiacich s vedením matrík
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy