Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úsek obecného úradu

Kancelária prvého kontaktu

Lucia MOLNÁROVÁ

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: kpk@poproc.sk

 • zabezpečuje prvý kontakt s občanmi, ktorí prichádzajú na obecný úrad
 • podáva prvotné informácie
 • vedie pomocnú evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov na úseku obecného úradu počas pracovného času
 • poskytuje občanom tlačivá, ktoré sú potrebné k vybavovaniu ich záležitostí a podáva k nim základné informácie
 • poskytuje občanom vrecia na separovaný zber odpadov
 • vykonáva distribúciu dennej tlače, tlačovín, odbornej literatúry v rámci obecného úradu
 • vykonáva overovanie podpisov a osvedčovanie listín a vyberá za ne správne poplatky
 • vykonáva služby hlavnej pokladne obce
 • zabezpečuje, eviduje požiadavky občanov na dopravnú službu obecných mechanizmov a preberá úhrady za poskytnutie služieb
 • zhromažďuje žiadanky o prepravu služobným motorovým vozidlom a vedie evidenciu cestovných príkazov
 • eviduje nahlásené poruchy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, následne ich nahlasuje kompetentným zamestnancom obce, sleduje a eviduje lehotu na ich odstránenie
 • poskytuje kopírovacie služby občanom
 • poskytuje občanom informácie o službách obecného úradu
 • vydáva rôzne obecné formuláre, tlačoviny, VZN a iné dokumenty
 • poskytuje služby v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
 • preberá poštu od občanov a niektoré vyplnené formuláre určené na spracovanie iným referátom, resp. úsekom
 • vedie evidencie, ktoré je obec povinná viesť zo zákona
 • pripravuje a zabezpečuje agendu CO a BOZP
 • zabezpečuje hlásenie oznamov v obecnom rozhlase
Sekretariát, podateľňa, referát sociálnych vecí

Eva BENKOVÁ

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: sekretariat@poproc.sk

 • plní všetky úlohy súvisiace s výkonom kompetencií obce na úseku poskytovania sociálnych služieb, a to v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
 • evidencia a vybavovanie dávok osobitného príjemcu
 • vybavovanie žiadostí o rôzne formy aktivačných prác vo vzťahu k ÚPSVaR a vedenie všetkých evidencií  s tým súvisiacich
 • spracováva podklady pre prípravu projektov a žiadostí
 • vykonáva činnosti súvisiace s prípravou volieb na rôznych úrovniach
 • zabezpečovanie činnosti podateľne a a správy registratúrneho strediska zamestnávateľa

"Úradný záznam"
"Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"
"Lekársky nález"


Dňa 1.1.2009  nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý  ruší zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Obec Poproč je za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytovateľom týchto sociálnych služieb:
- základného sociálneho poradenstva,
- opatrovateľskej služby,
- sociálnej služby v zariadení pre seniorov.
Sociálna služba sa poskytuje občanovi na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie vydáva občanovi obec, resp. mesto, mestská časť, v ktorej má občan trvalý pobyt.
Občania s trvalým pobytom na území obce Poproč podávajú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, prílohou ktorej je Lekársky nález, na Obecný úrad v Poproči., Školská ulica č. 2, 044 24.
Referát správ daní a poplatkov a evidencie obyvateľstva

Jana BANÍKOVÁ

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: dane@poproc.sk

 • vykonáva všetky činnosti súvisiace s vedením evidencie obyvateľstva a s prípravou volieb na rôznych úrovniach
 • vykonáva všetky činnosti súvisiace so správou daní a poplatkov vrátane vymáhania nedoplatkov
 • vypracovávanie charakteristík na požiadanie rôznych orgánov a organizácií
 • vybavovanie a potvrdzovanie rôznych tlačív pre potreby sociálne, súdne a iné

"Vznik/zánik daňovej povinnosti"
"Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu"
"Evidenčný list psa"
"Priznanie k dani za psa"
"Čestné prehlásenie k odhláseniu psa z evidencie"
Referát ekonomických činností, PAM a matrika

Ladislava ŠESTÁKOVÁ

Tel. č.: 055/4668 171

E-mail: matrika@poproc.sk

 • vedenie účtovníctva
 • účtovné vedenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane odpisov
 • príprava podkladov a zostavovanie návrhov rozpočtu obce a jeho zmien
 • vypracovanie monitorovacích správ k plnenie programového rozpočtu obce
 • spracovanie nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov vrátane ich evidencie
 • vedenie evidencie zmlúv uzatvorených obcou
 • vykonávanie všetkých činností súvisiacich s vedením matrík
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy