Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zástupca starostu

V súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  je zastupovaním starostky obce poverený poslanec OZ,  Ing. Ján Spišák.

Rozsah zastupovania starostky obce zástupcom je stanovený nasledovne:

  • koordinácia činnosti medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom
  • koordinácia a zjednocovanie činnosti komisií obecného zastupiteľstva
  • kontrola, prerokovania a riešenia návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách
  • spolupodieľanie sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce
  • vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva počas neprítomnosti starostu
  • technicko-organizačné  zabezpečenie online prenosov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
  • koordinovanie a technicko-organizačné zabezpečenie prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií obce, reprezentácie obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
  • plnenie úloh určených starostom obce na základe osobitného poverenia 
  • v súčinnosti so starostom obce organizovanie a riadenie základných prác v čase krízovej situácie na území obce – povodne, mimoriadna situácie, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie
  • na podklade ust. § 4 odst. 1 zák. NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poslancom obecného zastupiteľstva povereným sobášením

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených ustanovení, pokiaľ to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou. Neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta a zahraničná služobná cesta.