Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zo zákona

Podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonávajú samosprávu obce obyvatelia obce:

 • orgánmi obce,
 • miestnym referendom,
 • zhromaždením obyvateľov obce

Zákon ďalej uvádza, že medzi kompetencie obce pri výkone samosprávy patrí:

 • vykonávanie úkonov súvisiacich s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu obce a záverečného účtu obce, vyhlasovanie dobrovoľnej zbierky
 • rozhodovanie vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonávanie ich správy,
 • usmerňovanie ekonomickej činnosti v obci a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydávanie súhlasu, záväzného stanoviska, stanoviska alebo vyjadrenia k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci,
 • utváranie účinného systému kontroly a vytváranie vhodných organizačných, finančných, personálnych a materiálnych podmienok na jeho nezávislý výkon,
 • zabezpečovanie výstavby a údržby a vykonávanie správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, ochrana životného prostredia, ako aj utváranie podmienok na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská,
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.
 • vykonávanie vlastnej investičnej činnosti a podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonávanie osvedčovania listín a podpisov na listinách,
 • vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.